PASSAGE 23°E: Teater ja teatraalsus Baltikumist Egeuse mereni

Alates 1989 aastast esile kutsutud ühiskondlikud muutused maailmas ja eriti Euroopas on tugevalt muutnud terve mandri ning pannud aluse Nuele Euroopale, mis geopoliitiliselt ja majanduslikult uuesti vormus.

Nimetatud protsessi geokultuuriline tasand ei ole aga senini peaaegu üldse kajastust leidnud. Selle mandri ajaloos ja kultuuris leiduvate rahvuslike ja kontinentaalsete erilisuste ja seoste uurimine loob siiski olulise aluse uue euroopa identiteeti(de) tekkimisele ning ühtsele, Euroopale orienteeritud, eristatud kultuurilisele mälule ja seega Euroopa kultuurilisele tulevikule.

Meie huviks on mööda 23. idapikkust kulgevate kultuuriruumide, Baltikumist Egeuse mereni, nii ajalooliste kui ka aktuaalsete seoste ja muutuste uurimine. Ühisteks uurimisobjektideks on mitmekülgsed teatri kui kunsti vormid ja teatraalsuse esinemine ühiskondlikus argielus ja pidustustel.

Projekt toimub tihedas, võrdõiguslikus koostöös partneritega selle kultuuriruumi erinevatest riikidest kaksikstruktuurilisel tasandil, mida loovad ülikoolid ja teatriasutused. Prokjekti Passage 23°E struktuuris on ette
nähtud kolm töövaldkonda:

1. Püsiv audiovisuaalne teatridokumentatsioon partnerriikides, sellega põimitud kontektsi kuuluvate
materjalide ja teadmiste uurimine, kogumine, genereerimine ja avalikustamine.


2. Informatsiooni- ja teadmisteplatvormi loomine ja pikaajaline arendamine teatri ja teatraalsuse kohta nimetatud kultuuriruumides.


3. Pideva arutlustasandi loomine, millel süvendatakse ja avalikustatakse projektist tulenevad teoreetilised ja esteetilised, kultuuriajaloolised ja kultuuripoliitilised ning teaduslikud ja tehnoloogilised teemad ja küsimused.

Projekt nimega Passage 23°E eesmärgiks on teostada eduka EL-projekti kaudu pikaajaline ühine informatsiooni- ja dokumentatsioonistruktuur ida-, keskida- ja kagueuroopa kultuuri teatraalse arengu kohta ning anda sellega oluline panus kultuurse mälu arengusse ja ühise euroopa kultuuri kindlustamisse.